Algemene voorwaarden

Over CV-sollicitatie.nl

CV-Sollicitatie.nl
Anjertuin 30, 2662 DG Bergschenhoek
E-mailadres: info@cv-sollicitatie.nl
KvK-nummer: 70767270
Btw-identificatienummer: NL002180623B88

Algemene Voorwaarden

 1. Door gebruik te maken van de website CV-sollicitatie.nl aanvaardt u dat u verbonden bent aan deze algemene voorwaarden. CV-sollicitatie.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn bij het gebruik van de website van CV-sollicitatie.nl

Gebruik van de website en geleverde producten en diensten

 1. Inhoud die u via de website van CV-sollicitatie.nl downloadt en ontvangt, waaronder alle meegeleverde bestanden en afbeeldingen, zijn aan u verstrekt door CV-sollicitatie.nl
 2. U stemt ermee in dat de bestanden op de website van CV-sollicitatie.nl, evenals afbeeldingen en andere vormen van content, eigendom zijn van CV-sollicitatie.nl, licentiegevers en/of gebruikers van CV-sollicitatie.nl
 3. Gegevens over afmetingen, kleuren, afbeeldingen van producten op de website van CV-sollicitatie.nl gelden slechts bij benadering. Deze gegevens kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt elektronisch, namelijk via de website, tot stand. CV-sollicitatie.nl draagt er zorg voor dat de elektronische overdracht van data beveiligd is
 1. CV-sollicitatie.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verschillen tussen de beelden die u op uw beeldscherm ziet en de beelden die u afdrukt middels een (thuis)printer
 1. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op een overeenkomst tussen klant en CV-sollicitatie.nl, waarin de cliënt van de diensten van CV-sollicitatie gebruik maakt
 1. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht
 1. CV-sollicitatie.nl behoudt zich het recht voor een coaching sessie te kunnen weigeren indien blijkt dat het volgen van een coaching sessie bij CV-sollicitatie.nl niet verantwoord is. In dat geval wordt u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. CV-sollicitatie.nl stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan een coaching sessie
 1. U kunt een coaching sessie bij CV-sollicitatie volgen wanneer u 18 jaar of ouder bent. Indien jonger, dienen gezaghebbende ouders te tekenen voor akkoord van de coaching sessie
 1. U bent verplicht alle door CV-sollicitatie.nl gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen
 1. U bent verplicht bij verhindering van een coaching sessie van CV-sollicitatie.nl dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven

Prijzen en betalingen

 1. CV-sollicitaie.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder u daaraan voorafgaand van op de hoogte te stellen. CV-sollicitatie.nl zal te allen tijde proberen om u op de hoogte te stellen van eventuele op handen zijnde tariefwijzigingen
 2. De genoemde prijzen die getoond worden op de website van CV-sollicitatie.nl zijn inclusief btw
 3. Laat u een CV of motivatiebrief op maat opstellen, of wilt u gebruik maken van een coachingsessie? Dan ontvangt u na uw aanvraag een bevestiging via e-mail. De betaling geschiedt vooraf aan de levering van het product of de dienst
 4. Coaching sessies door onze psycholoog en loopbaanadviseur worden bij ons wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Wij werken vrij van contracten en zijn hierdoor onafhankelijk van zorgverzekeraars. Bij CV-sollicitatie.nl willen we geen diagnoses stellen of verplicht worden om bepaalde vormen van behandelingen te geven. Dit wordt beiden wel geëist door de zorgverzekeraars
 5. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen CV-sollicitatie.nl en u, de gebruikelijke door CV-sollicitatie.nl te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing

Garantie

 1. Op CV-sollicitatie.nl kunt u onder andere CV’s en motivatiebrieven laten opstellen en coaching sessies volgen. CV-sollicitatie.nl garandeert in geen geval dat u een baan vindt na aankoop van een product of gebruik van een coaching sessie van CV-sollicitatie.nl

Herroepingsrecht

 1. Producten van CV-sollicitatie.nl worden digitaal geproduceerd en geleverd. Tijdens de betaling gaat u ermee akkoord dat de aankoop definitief is en dat u afziet van uw herroepingsrecht. Annuleren en/of retourneren van de aankoop is dan niet meer mogelijk.

Opschorting en ontbinding

 1. CV-sollicitatie.nl behoudt zich het recht voor de verplichtingen aan de zijde van CV-sollicitatie.nl op te schorten, indien:
  (1) de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst;
  (2) na het sluiten van de overeenkomst CV-sollicitatie.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tegemoetkoming haar rechtvaardigt
 2. CV-sollicitatie.nl behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien:
  (1) de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst
  (2) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht
 3. Indien CV-sollicitatie.nl de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De klant kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen

Overdracht

 1. Elke bestelling op CV-sollicitatie.nl wordt op naam geregistreerd. Onze CV’s, motivatiebrieven, en andere producten mogen uitsluitend door de koper zelf worden gebruikt. Het is niet toegestaan om de rechten van de producten van CV-sollicitatie.nl zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming over te dragen aan derden
 2. CV-sollicitatie.nl heeft een geheimhoudingsplicht. Het is CV-sollicitatie.nl niet toegestaan om zonder toestemming van de klant gegevens die betrekking hebben op de coaching sessie uit te wisselen met derden
 3. CV-sollicitatie.nl voelt zich in het kader van een goede en zorgvuldige coaching sessie verplicht om in noodgevallen, wanneer een zwaarwegend belang de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt, zonder toestemming van de klant gegevens uit te wisselen met de huisarts van de klant. CV-Sollicitatie.nl benadrukt dat het om noodgevallen moet gaan en dat CV-sollicitatie.nl eerst al het mogelijke probeert om het probleem op te lossen wil een doorbreking van de geheimhoudingsplicht plaatsvinden

Overmacht en Aansprakelijkheid

 1. CV-sollicitatie.nl kan niet garanderen dat de website CV-sollicitatie.nl ten alle tijden beschikbaar wordt gesteld, vrij van storingen en onderbrekingen
 2. CV-sollicitatie.nl is niet aansprakelijk als de overeenkomst niet kan worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere vreemde oorzaak die in redelijkheid niet had kunnen worden voorkomen door CV-sollicitatie.nl, waaronder storingen in de elektriciteit, storingen in de internetverbinding, storingen of wijzigingen in de door derden geleverde technologie en storingen in het e-mailverkeer.
 3. In het geval van overmacht behoudt CV-sollicitatie.nl zich het recht voor de aangegane verplichtingen op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de inhoud van de overeenkomst zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft. CV-sollicitatie.nl hoeft in geval van overmacht in geen geval een schadevergoeding en/of boete te betalen.
 4. Partijen schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van klant of CV-sollicitatie.nl en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van klant of CV-sollicitatie.nl komt
 5. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de klant of CV-sollicitatie.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de klant of CV-sollicitatie.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 6. Voor zowel de klant als CV-sollicitatie.nl bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de klant of CV-sollicitatie.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De klant of CV-sollicitatie.nl is dan niet verplicht tot vergoeding van schade
 7. Indien blijkt dat CV-sollicitatie.nl tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een coaching sessie. CV-sollicitatie.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.
 8. CV-sollicitatie.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de klant. De klant vrijwaart CV-sollicitatie.nl tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
 9. CV-sollicitatie.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene als persoonlijke website van CV-sollicitatie.nl. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.
 10. CV-sollicitatie.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van CV-sollicitatie.nl kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor CV-sollicitatie.nl niet kenbaar kan zijn geweest
 11. CV-sollicitatie.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website of in verband met de zorgdiensten waarvan de cliënt gebruik maakt.

Geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen de cliënt en CV-sollicitatie.nl is Nederlands recht van toepassing
0
WhatsApp chat